حرف دارم اما
کلماتم گنگند
و زبانم خاموش
واژه ای تازه بیاموز مرا...
2021/12/14 - 11:25