دامپزشكي در يكي از روستاها در حال سخنراني آموزشي براي روستاييان بود.
در ميان صحبتها اشاره كرد كه يك گاو نر سالم مي تواند روزانه ١٢ بار عمليات بارورسازي را انجام دهد!

در همين لحظه يكي از خانمها از صف آخر حاضرين پرسيد: ببخشيد دكتر فرموديد چند بار؟ دكتر پاسخ داد: ١٢ بار
خانم مجدداً گفت : آقاي دكتر كاش اين اطلاعات رو چند باره تكرار كني كه گاوهاي نري كه صفوف اول نشسته اند بشنوند! ????

آقايي از صف اول پرسيد: جناب دكتر اين ١٢ عمليات بارورسازي با يك گاو انجام ميشود؟ دكتر گفت: خير مطمئناً با ١٢ گاو..

مرد گفت: اي كاش اين اطلاعات رو دوباره تكرار كني كه گاوهاي رديف آخر هم بشنوند. ????????
2021/12/14 - 13:03