عشق که ادعا ندارد،
همین که به نگاهی
که نیست؛
به صدایی که دیگر
درگوش نمی پیچد،
و دستانی که لمست نمی کنند
وفاداری خودش عشق است،
عشق یعنی تعهد
یعنی اثبات نه ادعا
2021/12/14 - 13:06