بغل را دست کم نگیرید
بغل، آن هم از نوع سفت و محکمش
روح و روان را تازه میکند
این روزها، فقط به روبوسی اکتفا نکنید
همدیگر را به آغوش بکشید
دوست داشتن را بهم سرایت دهید
2021/12/15 - 11:53
پیوست عکس:
1560560268635777_large.jpg
1560560268635777_large.jpg · 316x500px, 106KB