خاطره ها
چاره ای جز
عبور از
“کوچه های دلتنگی خیالم”
ندارند….
2021/12/15 - 21:34