چیزهایی هست که در طول زمان آن قدر با ما یکی
می شوند که حتی اگر بخواهیم توضیحشان دهیم هم
کلمات را گم می کنیم
ما آدم ها در مورد بعضی دردها به طور شگفت آوری
رازداری خو
2021/12/15 - 21:55
دیدگاه
sarzaminman101

چیزهایی هست که در طول زمان آن قدر با ما یکی
می شوند که حتی اگر بخواهیم توضیحشان دهیم هم
کلمات را گم می کنیم
ما آدم ها در مورد بعضی دردها به طور شگفت آوری
رازداری خوبی هستیم.

1400/09/24 - 21:56 ·