به بابام گفتم زن گرفتن رو کوتاه توضیح بده
گفت: وقتی ادم زن میگیره
یه غلطی میکنه که هر غلطی بکنه نمیتونه هیچ غلطی بکنه
2021/12/16 - 17:03