میگویند
فرشته هاهمیشه هستند
و برایت ازخدا
آرزوهای زیبا
تمنامی کننـد
فرشته ی اول مادرت
فرشته ی دوم پدرت
دستهایشان
آنقدرگرم است
قلبهایشان آنقدربزرگ
است که بادعایشان
عاقبتمان بخیرمیشود
2021/12/19 - 11:25
دیدگاه
ber99keh

دقیقا ما فرشته ها همیشه مهربونیم و خیرمون به مردم میرسه{-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/28 - 11:28 ·
majid_f45

ما که نفهمیدیم از یکطرف میگی شوور ندارم از یکطرف خودتو پدر ومادر جا میزنی تکلیف خودتو روشن کن خخخخخخ

1400/09/28 - 11:33 ·
ber99keh

تکلیف من روشنه کار خیر کنی ثواب می نویسم {-18-}کارشر کنی گناه می نویسم
{-7-}تو تکلیفت رو با خودت روشن کن{-33-}

1400/09/28 - 11:35 ·
majid_f45

بابا یکی اینو راهنمایی کنه باورش شده فرشته است خخخ برکه که ربطی به فرشته نداره خخخخخ

1400/09/28 - 11:37 ·
ber99keh

ربطش تو بی ربطیشه {-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/28 - 11:49 ·
majid_f45

افرین به تو که اکابر خوندی خخخخ

بعدشم من تکلیفمو شبا مینویسم روشنش نمیکنم خخخخخ

1400/09/28 - 11:50 ·
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}

1400/09/28 - 11:55 ·
majid_f45

الهی تو نمیدونستی روزها تو میسوزندی؟خخخخ

1400/09/28 - 11:59 ·