‏آدمى
‏كسى را كه دوستش دارد
‏رها نمى كند؛
‏دوست داشتن اما
‏آدمى را رها مى كند...

نمى دانى ...!! هيچكس نمى داند....!!! پشت اين چهره ى آرام
2021/12/20 - 09:16