شده آیا که نفهمی که چه مرگت شده است؟

من دقیقاَ به همین حال دچارم هرروز....

2021/12/20 - 10:59