عیب کسان منگر و احسان خویش
دیده فرو کن به گریبان خویش

آینه روزی که بگیری بدست
خود شکن آن روز مشو خود پرست

2021/12/20 - 11:02
پیوست عکس:
1563805185157477_large.jpg
1563805185157477_large.jpg · 400x500px, 115KB