به قول بهروز وثوقی

اسم رفاقتُ ما خودمون خراب کردیم,چون به هر
بچه ای گفتیم رفیق!!!

رفاقت یعنی از حق
خودت بگذری
ولی از حق رفیقت نه
2021/12/20 - 14:39