عبور
تنها مسافت یک فاصله نیست
می توانی روی یک نیمکت
نشسته باشی
اما
رفته باشی

2021/12/20 - 19:44
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۲۰-۱۹۴۳۱۶_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۱۲۲۰-۱۹۴۳۱۶_MoboTel.jpg · 720x736px, 180KB
دیدگاه
sun

به کجا چنین شتابان {-36-}

1400/10/2 - 19:16 ·
mohsen3335

{-7-}

1400/10/26 - 19:18 ·