مــن
همــه جـــهان را
در پیراهــــن گـــرم تو
خـــلاصه می کنـــم!

2021/12/22 - 09:38