دلم برایت تنگ شده؛
همانقدر که نمی‌دانی؛
همانقدرکه نمی‌فهمی ...
2021/12/22 - 09:53