دليلِ اينكه آدم ها،
به دشوارى شاد ميشوند
اين است كه همواره،
"گذشته" را بهتر از آنچه بوده
"حال" را بدتر از آنچه هست،
و "آينده" را نامشخص تر از آنچه خواهد بود ميبينند...

2021/12/22 - 13:08