زندگی کهنه دروغی بیش نیست
هیچ کس راضی زحال خویش نیست

زندگی اندوه وحسرت خوردن است
جان شیرین را به مسلخ بردن است

زندگی جولانگه درد و غم است
کوره راهی انتهایش مبهم است

زندگی سرشار از ناگفتنی ست
کس نميداند چه روزی رفتنی ست

زندگی حرمان ما را مشتری ست
بغض آدم در گلویش بستری ست

زندگی تکرار تلخ بردگی ست
این همان مرگست،نامش زندگی ست
2021/12/22 - 13:24