از تو دیگر بغض های بیقرارم مانده است
شاخه ی خشک غرور انتظارم مانده است

رفتی و درد و غمت،بر قلب زارم رخنه کرد ..
از تو تنها ،ردپای روزگارم مانده است
2021/12/22 - 13:30