●حس بدیه

●ندونی کجای زندگیه عشقت هستی

●عشقی که

●با حرفاش میکنه گرمت

●ولی با کاراش میکنه سردت
2021/12/22 - 14:25