ای عشق به شوق تو گذر می‌کنم ازخویش

تو "قاف" قرار من و من "عین" عبورم.....
2021/12/22 - 14:27