لاف عشق و عاشقی را وه چه آسان میزنیم
خود خزانیم و دم از شوقِ بهاران میزنیم

بر زبان جاری همه مهر است و عهد است و وفا
لیک جمله در عمل خنجر به یاران میزنیم

2021/12/22 - 14:28