2021/12/22 - 15:29
پیوست عکس:
888888120000.jpg
888888120000.jpg · 1080x1080px, 162KB
دیدگاه
yasi

تو کوچه خیس میشی آ {-54-}

1400/10/1 - 21:41 ·
masood

چتر دارم یاســی {-7-}

1400/10/2 - 00:18 ·
yasi

آفرین {-37-}

1400/10/2 - 00:33 ·
masood

ولی تو دوس داری خیس بشی {-7-}

1400/10/2 - 00:58 ·
yasi

من تا الان هر وقت بارون باریده موقعیتش بوده رفتم قدم زدم چتر با خودم نبردم {-7-}

1400/10/2 - 01:00 ·
masood

من تو یه مراسمی اخیرا سر تا پا خیس شدم
با کت و شلوار بودم هوام سرد بود
فرداش مریض شدم با خودم گفتم یاسی چی میگه آخه {-11-}

1400/10/2 - 01:03 ·
yasi

من برف بارید رفتم قدم زدم بستنی هم خوردم بارون که دیگه جای خودش{-18-} هیچوقت از خیس شدن تو بارون مریض نشدم

1400/10/2 - 01:07 ·
masood

کلا دخترا سرمایی نیستن ، تو ک فوق العاده ای یاســی
یه مسافرت لازم شدی ، اونم شمال {-62-}

1400/10/2 - 01:12 ·
yasi

دخترا نمیدونم ولی من سرما دوست دارم
مرسی مسعود لطف داری
اره دوس دارم برم

1400/10/2 - 01:14 ·
masood

ایشاا... موقعیتت جور بشه و یه هوایی تازه کنی
مرررسی از حضورت مهربون ، {-35-}

1400/10/2 - 01:18 ·
yasi

ممنون
خواهش{-a153-}

1400/10/2 - 01:21 ·