دیدگاه
tanha_m

اره{-57-}

1400/10/2 - 12:49 ·
-shamim

بریت خودمونی؟؟؟{-9-}

1400/10/2 - 12:51 ·
tanha_m

اله{-44-}

1400/10/2 - 12:52 ·
-shamim

{-7-}{-41-}{-35-}ای جانم ...سلام عزیزم خوبی؟؟{-35-}

1400/10/2 - 12:52 ·
tanha_m

سلام شمیم جونم خودت خوبی ماه قشنگم
چ خبر

1400/10/2 - 12:56 ·
-shamim

{-35-}خوبم فدات ...کم پیدایی یا اسمات فرق دارن نمیشناسمت ..مثل من همه جا شمیم باش بشناسنت اتیش پاره ه ی خخخ{-35-}

1400/10/2 - 13:00 ·
tanha_m

خخخخ ن اسم ک‌ندارم ولی همین‌اسم کاربریم ما قبل

فدای شمیم بشم‌{-18-}

1400/10/2 - 13:00 ·
-shamim

{-7-}خو بریت باشی بهتر میشناسنت خخ
خدا نکنه فداتم عزیزمی همون بوس تفیای خودم خخخ{-35-}

1400/10/2 - 13:03 ·
tanha_m

{-34-}فدای بوسات دلم تنگ شده بود براش {-41-}

1400/10/2 - 13:06 ·
-shamim

قربونت گلم...عه خخو زودتر میگفتی عخشم خیلی وقته بوسامو حمعشون کردم همشون تقدیم بهت خخخ

1400/10/2 - 13:08 ·
tanha_m

{-33-}خخخخ قشنگ حموم میدیا با بوسات {-18-}

1400/10/2 - 13:08 ·
-shamim

گفتم بعد مدتها دیدمت همونیژه استریلیزت کنم خخخخ

1400/10/2 - 13:11 ·
tanha_m

{-18-} زحمته برات

1400/10/2 - 13:12 ·
-shamim

نه عزیزم زحمتنی نداشت فقط سر نخوریا شب جمعست دکترا نیستن خخخخخخ

1400/10/2 - 13:15 ·