باد انگار
آواۍ سالیست ـ ـ ـ
به این بزرگۍ
یڪ سفالیست
باید ڪه ورزید ، باید ڪه بود
زیرا ڪه ماندن
هر احتمــــــــالیست ـ
2021/12/24 - 00:46 در A-D-M
دیدگاه
ana36

لا به لای جان ها و جنون ها
دل را بردار
و برو
تا بر قانون چشم های بسته
و دل های شرور مان فاصله ها افکن
شرورند دل هامان
و غارت گر نگاه هامان
و در کوچه باغ های سرد و بی رهگذر
جان جنون زاده را
بر شرر های بی دلی هامان میزبان شو ... {-35-}

1400/10/11 - 02:24 ·