رفتم آمپول بزنم
دختره گفت شلوارتو در بیار

منم گفتم روم نمیشه اول تو در بیار
آمپولو کرد تو دماغم
2021/12/25 - 12:42
دیدگاه
ber99keh

سزات بوده{-18-}تازه کمت هم بوده باید بتادین میرخته تو حلقت{-18-}

1400/10/4 - 12:56 ·
Reza14

بتادین نریخت تف کرد لنتی {-18-}

1400/10/4 - 13:00 ·
ber99keh

{-4-}{-4-}{-4-}

1400/10/4 - 13:01 ·
Reza14

تف نبود بوساش ابدار بود {-18-}

1400/10/4 - 13:03 ·
ber99keh

{-16-}{-10-}{-16-}

1400/10/4 - 16:23 ·
Reza14

{-a103-}{-7-}{-59-}

1400/10/4 - 16:25 ·
ber99keh

مااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااان{-13-}{-13-}{-13-}

1400/10/4 - 16:28 ·
Reza14

نگگگگگگو بیا مانی {-a103-}

1400/10/4 - 18:53 ·
ber99keh

کو مانی{-24-}{-30-}{-36-}من چیزی نمی بینم {-14-}{-8-}{-28-}

1400/10/5 - 08:02 ·
Reza14

چقدر ابجی فقط یواش حساب کن دردم نیاد {-a151-}

1400/10/5 - 11:18 ·
ber99keh

چک سفید امضا لطفا{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/5 - 12:25 ·
Reza14

بگو خود کشی کن دیگه {-8-}

1400/10/5 - 15:29 ·
ber99keh

خسیس پول نده بعد ببین چکارت می کنم {-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/5 - 17:05 ·
Reza14

پول رو تخم چشام ابجی ولی چک سفید میدونی یعنی چی ، دودمانم به باد میره {-a151-}

1400/10/5 - 17:07 ·
ber99keh

دودمانت که منم به باد نمیرم.تازه محکم تر هم میشم با چک سفید امضات{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/6 - 08:03 ·
Reza14

{-36-} خاطر جمع ؟ نابودم نکنی ابجی

1400/10/6 - 11:15 ·
ber99keh

خیالت راحت نابود نمیشی.تو حساب آبجیت باشه خیال کن تو حساب خودته {-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/6 - 11:22 ·
Reza14

واقعا ؟ باشه چشم ابجی {-41-}

1400/10/6 - 11:35 ·
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/10/6 - 11:41 ·