برای به دست آوردن یک دل ،
همانطور که هستی باش ...!

صداقت
موثرترین تیریست که به قلب هدف می نشیند ...
هدفت رو با نقشه های جور وا جور آلوده نکن ...!

2021/12/25 - 14:23