خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست
تا غمت پیش نیاید
غم مردم نخوری
2021/12/26 - 10:03