از لحاظ روحی نیاز دارم الان در حال برگشتن از مهمونی باشیم و من خودمو زده باشم به خواب تا بابام بیاد بغلم کنه و منو ببره تو اتاقم

:(
هوف
2021/12/26 - 23:19
دیدگاه
sinaaa

الهی

1400/10/5 - 23:23 ·
sinaaa

خدا برات نگهش داره

1400/10/5 - 23:24 ·
_hedieh_

الان دیگ بزرگ شدم نمی تونه بلندم کنه

1400/10/5 - 23:25 ·
sinaaa

بابا ها زورشون زیاده دخترشونو میتونن یلند کنن مگه تپلویی؟

1400/10/5 - 23:26 ·
_hedieh_

عوم

1400/10/5 - 23:26 ·
sinaaa

چندکیلویی مگه

1400/10/5 - 23:27 ·
_hedieh_

{-39-}لابپ توقع داری بگم هوم؟

1400/10/5 - 23:28 ·
sinaaa

خخخ هوم واحد کیلوعه مگه خخخ

1400/10/5 - 23:30 ·
_hedieh_

هوم

1400/10/5 - 23:31 ·
sinaaa

چ هوم عومی شد تو هم خخخ

1400/10/5 - 23:32 ·
_hedieh_

عوم

1400/10/5 - 23:33 ·