مرا از من ربودی وای برمن

از آن خود نمودی وای بر من

چنان در کوی چشمت غرق کردی

نمانده تارو پودی وای بر من

چه رازی خفته در چشمان مستت

مرا اینگونه کردی بت پرستت

به جادوی دو چشم مهربانت

مرا تسخیر کردی ناز شستت.
2021/12/27 - 14:54