وقتی تــو آرزوی من شدی...
فهمیدم..

بعضی آرزوها دورند
خیلی دور...

با این حال...
اگر هنوز هم تــو را
آرزو می کنم

شاید...
آرزویی زیباترازتوسراغ ندارم!...
2021/12/27 - 14:56