انچه به مقصود می‌رسد عزم و اراده است.
نه تمنا و آرزو..!
2021/12/27 - 16:41