زندگی تفسیر سه کلمه است:
خندیدن، بخشیدن، فراموش کردن،
پس تا می تواني،
بخند، ببخش، فراموش کن.
2021/12/27 - 16:41