سخت میخواهم که در آغوش تنگ آرم تو را
هر قدر افشرده‌ای دل را، بیفشارم تو را
2021/12/27 - 20:08 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-12-27_20-09-37.jpg
photo_2021-12-27_20-09-37.jpg · 1080x991px, 105KB
دیدگاه
nooor

لایک

1400/10/13 - 00:31 ·
datam

ممنونم سپیده

1400/10/15 - 15:58 ·
nooor

خواهش داتام

1400/10/16 - 16:47 ·