تو را بايد يواشڪی خواست
يواشڪی بغل گرفت
يواشڪی برايت شعر خواند
و يواشڪی به ديدارت آمد

تو را نبايد به جمع آدم ها برد
دوست داشتن هاي يواشڪی
دوام شان بيش تر است
2021/12/28 - 08:42
پیوست عکس:
photo_2021-12-26_09-41-23.jpg
photo_2021-12-26_09-41-23.jpg · 480x572px, 41KB