می آیم به تو مثل رنگ به چهره ات

مثل لباس به تنت
مثل عینک به صورتت
می آیم به تو مثل داشتنت
از همان آمدنها که رفتن ندارد
2021/12/28 - 09:46