درد یعنی که نماندن به صلاحش باشد
بگذاری برود! آه... به اصرار خودت!

بگذاری برود در پی خوشبختی خود
و تو لذّت ببری از غم و آزار خودت

2021/12/28 - 10:17