اینقدر به خودت اعتماد داشته باش، که از کسانی که آزارت میدهند، به راحتی دل بکنی.
گاهی بعضی‌ها کارشان فقط چیدن بال آرزوهای شماست!
2021/12/28 - 11:22