ای دل به کمال عشق آراستمت
وز هرچه به غیر عشق پیراستمت

یک عمر اگر سوختم و کاستمت
امروز چنان شدی که میخواستمت
2021/12/28 - 11:24