من میان هزار درد لاعلاج
مچاله دردم
وقتی زمانه هم
خدا را از من گرفت...
2021/12/28 - 11:30
پیوست عکس:
29cbcfbb995d6fe7b710df7cc93ab912_425.jpg
29cbcfbb995d6fe7b710df7cc93ab912_425.jpg · 245x206px, 10KB