زان خوبتری که کس خیال تو کند
یا همچو منی فکر وصال تو کند

شاید که به آفرینش خود نازد
ایزد که تماشای جمال تو کند
2021/12/28 - 11:38
پیوست عکس:
photo_2021-12-25_09-21-56.jpg
photo_2021-12-25_09-21-56.jpg · 600x830px, 59KB