عجب معماری هستیم،
بعد از ویران کردن یکدیگر می گوییم:
"ما برای هم ساخته نشده ایم"...
2021/12/28 - 11:41