دشمن کهنه‌ را دوست مساز
زیرا دشمن کهنه
مانند ماری سیاه حتی
بعد صد سال انتقام
از تو را فراموش نخواهد کرد ...!!

کوروش_کبیر
2021/12/28 - 11:42