خواستم بر کنم از کعبه دل هر چه بت است

تا بر دوست مکرم شوم اما نشدم

آرزوها همه در گور شد ای نفس خبیس

در دلم بود که آدم شوم اما نشدم
2021/12/28 - 11:44