مادرم

برای لمس دستانت باید وضوی عشق گرفت
برای بوسیدنت باید سوره عشق خواند
تو تنها وارث سجاده قلب منی
2021/12/28 - 11:57