بروید لای زندگی

غلت بزنید خوشی را

ببوسید همان را که باید

بیرون خبری نیست.. .

2021/12/28 - 16:07