ای آیه مکرر ارامش میخواهمت هنوز

آری هنوز دریای آرزوی تو
در این دل شکسته من موج میزند
راهی به دل بجو
2021/12/29 - 09:46