شب به عشق ماه

ماه به عشق ستاره
من به عشق تو
زیر نور ماه بیداریم
چه چرخه عاشقانه ای
2021/12/29 - 09:57