میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
2021/12/29 - 15:19