افتادیم رو دور تکرار و تا کی باید بشنویم از هم بد و بیرارو ♪♪
تا کی میون بحثامون از من هی اصرارو از تو هی انکارو… ♩
سکوتتو بشکن نگو حرف ندارم نکن این کارو ♪♪
https://musicsweb.ir/content/3924/
2021/12/30 - 07:27