خدا وقتی تو رو خلق میکرد

کاملا حواسش به بزرگترین
آرزوی من بود شدی همون
آرزوی من عشق من
2021/12/31 - 10:22
دیدگاه
R-H

خداراشکر

1400/10/10 - 18:26 ·